Zvuk

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Zvučni val.
Zvuk je oscilacija razine tlaka koja se u obliku putujućeg vala prenosi kroz medij - čvrsto tijelo, tekućinu, plin ili plazmu – i koju ljudsko uho može osjetiti. Oscilacije tlaka nastaju zbog titranja molekula medija koje su izazvane djelovanjem sile. Tvar medija periodički se pomiče u zvučnom valu i zbog toga oscilira. Energija zvučnog vala oscilatorno se pretvara između potencijalne energije sabijenog medija i kinetičke energije oscilacija medija. Zbog potrebe za medijem, zvučni valovi se ne mogu prenositi kroz vakuum. Kroz plinove i tekućine zvuk se prenosi isključivo longitudinalnim valovima a u čvrstim tijelima može se prenositi i transverzalnim valovima. Grana fizike koja se bavi proučavanjem zvukova zove se akustika.

Zvučne valove karakteriziraju frekvencija (učestalost), valna duljina, period, amplituda, intenzitet, brzina i smjer. Ljudsko uho sposobno je osjetiti zvukove čija je frekvencija između 12 Hz i 20 000 Hz (vrijednosti su približne) no točne vrijednosti se mijenjaju od pojedinca do pojedinca. Neke druge životinje, primjerice psi, sposobni su detektirati zvukove puno šireg opsega frekvencija. Ovisno o tome može li ih čovjek osjetiti, zvukove dijelimo na infrazvuk (zvuk sa frekvencijom manjom od 20 Hz), čujni zvuk (područje između 12 Hz i 20 000 Hz) i ultrazvuk (zvukovi frekvencije veće od 20 000 Hz).

Brzina zvuka ovisi o mediju i jedna je od temeljnih karakteristika materijala. Na primjer, brzina zvuka kroz zrak na temperaturi od 20 stupnjeva celzija i na nultoj nadmorskoj visini iznosi oko 343 m/s. Brzina zvuka u vodi temperature 20 stupnjeva celzija iznosi približno 1 482 m/s. Brzina zvuka u čeliku iznosi oko 5 960 m/s.

Vanjske poveznice